nylog-5.gif

 

                                                                    

Flygplatser | | Flyghorisont | EASA | Rädda Allmänflyget

    

   

  AKTUELLT

 Transportstyrelsen

EU-stöd till SBAS-utrustning

Nu har GSA öppnat för en ny ansökningsperiod för EU-stöd till SBAS-utrustning i flygplan, helikoptrar och simulatorer.

Bifogar huvuddokumentet, men många fler finns på GSA website >>sök här

https://www.gsa.europa.eu/egnos-adoption-aviation-0

Maximum budget allocated for EU financing under this call: EUR 10,000,000.00

Indicative number of projects: 12

Indicative EU financing amount for each project: EUR 800,000.00

Maximum EU financing rate of eligible costs: 60%

In order to reach the objectives of the call, beneficiaries are expected to conduct at least one of the following activities:

- The design, development and operational implementation of EGNOS LPV/LPV 200 approach procedures, PinS, low level IFR routes at different European airports/heliports/routes.

- Design and implementation of other communication, navigation and surveillance applications benefitting from EGNOS for all phases of flight.

- The installation of EGNOS enabled avionics and granting of airworthiness certification for RNP APCH procedures down to LPV minima, including PinS.

- Development of retrofit and forward fit solutions including LPV capabilities.

- Development of enablers and other EGNOS based operations, such as, but not limited to simulators, validation tool, training materials or drones.

The additional ADS-B functionality using EGNOS together with the LPV capability is also eligible under this Call.

GSA is organising the first Info Session during the ATM World Congress at the FABEC OPS Theatre on 6/03 from 15:15 to 16:15.

This session will be held in cooperation with INEA, who will present the open CEF call.

More information is available at: https://www.worldatmcongress.org/fabec-ops-theatre.

GSA will also organise additional webinars to explain the call in the coming months, as done in previous occasions. Check the website.

Som vanligt är det större chans att få en ansökan godkänd ju fler objekt som ingår i en ansökan.

Därför uppmanas ni till att samarbeta om en ansökan.

Tänk på att samtliga ansökningsblanketter och dokument, som skall ingå enligt GSA:s hemsida, måste skickas in.

Annars avfärdas ansökan som ej komplett. Och det går inte att komplettera i efterhand !

Också viktigt att en ansökan inte kan skickas in med e-post.

Den måste lämnas in till GSA i Prag med samtliga underskrifter i original.

Enklast är att skicka ansökan med en budfirma t.ex. DHL för uppföljning av leverans till GSA med datum och klockslag.

Deadline för ansökan 20 maj 18.00 CET !

Enligt ett cirkulärmejl från Krister Ullvetter, Transportstyrelsen

>>Denna text som pdf


Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna

AOPA Sweden har svarat på Transportstyrelsens senaste remiss som delvis berör underhåll.

Det finns flera förslag i remissen som vi tycker är bra men också ett förslag som vi inte anser gagnar varken flygsäkerhet eller den samlade framåtanda som allmänflyget nu upplever på regelsidan. Transportstyrelsen vill begränsa möjligheten till gångtidsförlängning och kalendertidsförlängning för diesel och elmotorer vilket de senaste EASA-reglerna inte gör. AOPA Sweden vill se mycket tydligare redogörelser från Transportstyrelsen innan åtstramningar och tuffare regler införs, det har man inte presenterat denna gång och därför är vi starkt kritiska till ändringen. Läs hela vårt svar och de delar av remissen som vi svarat på.

Niklas Larsson

AOPA:s svar

Remissmissiv

Föreskriftsförslag

Konsekvensutredning


Transportstyrelsens avgifter 2016

AOPA anser att det inte är förenligt med god myndighetsutövning att leda en resurskrävande

process som utgör en falsk förespegling av dialog/avstämning med branschen.

Dessutom att avgiftsförslaget inte substantiellt avviker från det mönster av skenande

avgifter som successivt kväver luftfarten i Sverige. TS administrerar ett dåligt, dyrt och

skadligt avgiftssystem som närmast kan karaktäriseras som ett nationellt självskadebeteende

inom flyget. En lång tradition som framstående nation inom flyget slås i spillror av ett dyrt,

dysfunktionellt och ointelligent syste

>>Läs hela remissvaret här


Transportstyrelsens avgifter 2015

Ändamålet med avgiftsremissen är att ge alla intressenter möjlighet att ha åsikter på myndighetens förslag.
Det har visat sig att TSL, vad vi känner till, aldrig ändrat på en föreslagen direkt avgift. AOPA anser att en viktig anledning till att allmänflyget minskat i många år nu är just avgifterna och har därför fortsatt att lämna in remissvar. Föreningen framför också åsikter om avgifterna och deras utveckling vid möten med Näringsdepartementet och myndigheten – och i övrigt – vid varje tillfälle som bjuds.

>>Läs hela remissvaret här


20141023

Seminarium för F-verkstäder och CAMO

Transportstyrelsens(TS) seminarium 18/10-2014 var lyckat och det var 18 deltagare från olika underhållsorganisationer. Mötet riktade sig till de verkstäder som arbetar med flygplan inom General Aviation. Här är några av de saker som diskuterades som direkt berör oss brukare:

• Av de rampinspektioner som gjorts under 2014 så meddelar man att de flesta anmärkningar gjorts på Markings and Placards. Så kolla detta nästa gång ni flyger, i POHn finns en förteckning på vilka som ska finnas och tänk på att de inte får vara för slitna för att kunna läsas. TS vill också att CAMO blir bättre på att fysiskt ta en titt på flygplanet också för att få bukt med detta.

• ACAM-inspektioner har också gjorts. Dessa är betydligt mer grävande och där undersöker man flygplanets tekniska status. Där har man haft flest anmärkningar på det man kallar för “Records”, det innebär ofta att flygplanet kan ha fått modifieringar som inte är korrekt dokumenterade.

• TS meddelar att man sänkt sina overheadkostnader med ca 10 miljoner. Detta är något man kommer att märka på verkstadssidan där man sänkt många avgifter med 30-70%.

• Det kommer framöver att finnas möjlighet att installera tidigare icke godkända delar även i normalklassade flygplan, då är ägaren själv fullt ansvarig och det får inte vara delar som kan anses kritiska. Vi kan förhoppningsvis komma med med information om detta nästa år.

• 8,33 kHz. Efter den 31e december 2017 ska alla radioapparater stödja 8,33 kHz kanalindelning. AOPA lyfte en fråga om vad som händer för alla de flygplan som flyger i områden där radiokommunikation inte är nödvändig. De som inte har möjlighet att göra de investeringar som krävs kan då komma undan detta genom att helt och hållet ta bort radion, detta leder direkt till sämre flygsäkerhet och inget som uppmanas från AOPAs sida. TS har inte bestämt hur denna regel ska tillämpas än och vi hoppas att vi kan vara delaktiga i den processen för att komma med inputs.

• Cessna SID. Intet nytt på denna punkt. TS hållning är att när något är “Recommended” så betyder det inte att det är frivilligt. Om man har för avsikt att inte genomföra en viss åtgärd så måste man skicka in underlag till myndigheten där man tydligt förklarar på vilket alternativt sätt man kan säkerställa flygsäkerheten utan att göra SIDen.

Verkstadskåren hade inte många frågor att ställa till myndigheten och framåt 17-tiden var vi färdiga.

AOPA-Sweden tackar Transportstyrelsen för ett bra anordnat och informativt seminarium.

Niklas Larsson, suppleant AOPA-Sweden


20140928

Remiss gällande ​luftrum

AOPA har svarat på en remiss gällande:
  " Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt

    utformning av luftrum och flygprocedurer. "

Läs svaret från AOPA>>


20140310

Svensk uppflygning med utländskt certifikat

Transportstyrelsens avgifter är återigen i fokus. Denna gång när det gäller uppflygningar.

Vad gäller för er med utländskt certifikat som vill göra en uppflygning i Sverige med svensk kontrollant?

 

Vid uppflygning med utländskt certifikat är inte längre Transportstyrelsen inblandade, det är upp till kontrollanten och certifikatinnehavaren/skolan att lösa den ekonomiska ersättningen, precis på samma sätt som vid en PC. Detta ger helt klart fördelar rent ekonomiskt vilket i sin tur leder till att vi kan lägga pengarna på flygplansunderhåll eller flygtid för att öka flygsäkerheten.

 

Exempel(från färsk uppflyning):

Uppflygning IR för Transportstyrelsen – 5140 kr

Grundläggande avgift – 710 kr

Total kostnad – 5850 kr

 

Av de 5850 kr så går 1465 kr till kontrollanten. Det betyder att 4385 kr går till handläggandet.

Detta tycker vi inte är rimligt. Vad motiverar denna kostnad för handläggandet?


Om man istället gör denna uppflygning med till exempel ett danskt cert och samma kontrollant så hade handläggningskostnaden blivit betydligt billigare, men man måste fortfarande betala för första utfärdande. För det danska certifikat som AOPA fått konverterat så är utfärdandekostnaden 1525 DKK. Vad kontrollanten vill ha för ersättning är givetvis helt individuellt men om man tänker tanken att han vill ha exakt samma som ovan så blir kostnaden för den nya uppflygningen:

 

Kontrollant – 1465 kr

Utfärdande – 1915 kr (enligt Forex valutaväxlare)

Total kostnad – 3380 kr

Besparing – 2470 kr

Ofta gör man flera uppflygningar i ett och då blir det givetvis dubbel/trippel effekt.

AOPAs absolut största förhoppning är att Transportstyrelsen och Regeringen ska inse att dagens avgiftssystem är helt absurt och att det direkt kväver allmänflyget. Vi måste agera för att ge allmänflyget en chans att överleva under rådande omständigheter.

Har ni fler tips på hur vi kan stärka allmänflygets möjligheter i Sverige? Hör av er till

info@aopa.se!


20130524

 GA projektet

– ”Vi måste få ändring på underhållsbestämmelserna”

Transportstyrelsens ”GA-projekt” hade den 22 maj inbjudit till möte i Norrköping med anledning av det förenklingsarbete som myndigheten bedriver.

TSL:s presentationer handlade huvudsakligen om införandet av EU-regler och inte så mycket om förenklingar. De närvarande c:a närmare 15 deltagarna från allmänflyget fick tillfälle att diskutera ett flertal sakfrågor. Mötet var i långa stycken positivt och utgjorde ytterligare ett steg mot en förbättrad dialog med myndigheten.

Underhållsfrågorna diskuterades men där mötte vi en rigid hållning från TSL. De underhållskrav som blivit utomordentligt betungande för allmänflyget har glidit över till att bli en överlevnadsfråga. Den insikt om behov av ändring som vi uppnått inom EASA har ännu inte resulterat i ändrad inställning från TSL. Vi har därför skrivit ett formellt brev i ärendet som uppföljning av mötet.

Läs brevet här>>


20130503

Regeringen ser över skadliga avgifter

Transportstyrelsen har på Näringsdepartementets uppdrag utrett hur man kan göra ”…insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet”. Resultatet är en Rapport på dryga 180 sidor som täcker alla trafikslag.

Hela rapporten finns att läsa Här>>

Den har varit ute på remiss som AOPA svarat på. Rapporten är ett välkommet tecken på att Regeringen fått en viss insikt om att nuvarande system medför många problem. Fasta avgifter kan omöjliggöra många, särskilt små verksamheter. Bland annat har man förstått att små verkstäder inom flyget måste lägga ner vid nuvarande avgiftsnivåer.

 

Inom flyget blir problemet kraftigt förstorat av att Riksdagen har bestämt att alla passagerare inom flyget skall slippa betala 9,50 per biljett (kallas Myndighetsavgift) till Transportstyrelsens luftfartsavdelning (TSL). I stället skall man ”ta in” dryga 50 miljoner kronor till i avgifter för certifikat, tillsyn och tillstånd. 2013 minskade avgiften till 6,50. Med ökade avgifter som följd.

TSL har, hittills inte lyckats effektivisera i samma takt som allmänflyget minskar år från år. Därför stiger också avgifterna. Som gör att allt färre flyger mindre. En ödesdiger spiral. AOPA har under flera års tid krävt av regeringen att man omprövar och ändar Luftfartsavdelningens uppdrag och finansieringsform. Vi tror att det kan ha hjälpt till att motivera denna Rapport.  

Läs AOPA:s remissvar här>> 


20120528

AOPA svarar på TSL-remis gällande avgifter.

I det svar AOPA-Sweden lämnat på remissen TSG2012-347

"Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet" 

poängteras bland annat det systemfel i myndighetens arbete som drabbar allmänflyget. 


Läs remissvaret här>>


20120306

Nya Certifikatregler - vad händer?

Som vi tidigare berättat om har EU-kommisionen givit medlemsländerna en så kallat ”opt-out” på ett år. I klartext betyder det att reglerna börjar gälla nu den 8 April 2012, men att medlemsländerna kan vänta med att börja tillämpa delar av reglerna. Transportstyrelsen har underhand meddelat att generellt har staterna fått 1 år på sig att börja tillämpa certifikatreglerna. Fram till dess kommer TS att tillämpa de i dagens regelverk. För att göra det hela lite mer komplicerat så finns det vissa delar i reglerna som myndigheten kan vänta i upp till 3 år på sig med att implementera. Transportstyrelsen har ännu inte meddelat EASA hur länge man avser vänta med de olika delarna av reglerna. Just nu arbetar man med en konsekvensutredning för att sedan ta ställning till hur länge man ska vänta. Man har också aviserat att man vill ta hänsyn till marknaden, som ju vi är en del av. Bra!

Vi välkomnar att Transportstyrelsen inte hastar med införandet av de nya reglerna. Vi vill dock trycka på att åtgärder som sparar pengar, till exempel LAPL, bör införas så snart det är möjligt.

Till att börja med tänkte vi här ge en överblick av regelstrukturen. Transportstyrelsen har, som vi tidigare skrivit om, meddelat att man avser utnyttja möjligheten och därmet avser börja tillämpa de nya reglerna den 8 april 2013.

Regelstruktur

Alla delar i det kommande regelverket är ännu inte fastställda och publicerade. Nedan en kort sammanställning av vilka delar som finns. Skillnaden mot JAR-FCL är att samtliga dessa regler är EU-lagstiftning som är överordnad nationell lag. Förut kunde Sverige själv bestämma vilka delar av JAR-FCL som vi ville tillämpa. Den möjligheten finns inte längre.

Dock reglerar inte EU allt. Exempelvis är Experimentklassat och Annex II-flygplan undantagna och EU får inte reglera detta. Här har vi en dialog med TS för att få vettiga regler. Nytt är också att segelflyget kommer att hamna i det som regleras av EU. Samtliga regler översätts till svenska och även finns att ladda ner som PDF på EASAs hemsida. En sammanställning med officiell info finns på http://www.easa.eu.int/flightstandards.

Här är en uppställning av huvuddelarna i de nya reglerna:

·         Basic Regulation

o        Är fastställd, dvs. i kraft

o        EG förordning 206/2008

o        Är den förordning som styr att EASA skall ta ta fram bland annat certifikatregler

·         Impemention Rules IR

o        Implementeringsregler som tas fram av EASA.

o        Styr tidtabellen för införandet av EU-regler inom luftfarten

·         Part MED

o        Är fastställd

o        Ligger i EG förordning 1178/2011

o        Innehåller medicinska bestämmelser.

·         Part FCL

o        Är fastställd, dvs. i kraft

o        På Svenska heter den ”Del FCL” – Fantasifullt!

o        EU förordning 1178/2011

o        Är framtagna av EASA, men beslutade och fastställda av EU-kommisionen och EU-parlamentet.

o        En ren föreskriftsdel, som motsvarar vårt gamla JAR-FCL. Skillnaden är som sagt att dessa regler är bindande för Sverige.

o        Folkvalda har här beslutat om detaljer som rör kursplaner och exakta flygtimmar för olika certifikat och behörigheter. Tidigare har denna detaljreglering legat hos de nationella myndigheterna.

o        Här hittar man konkreta krav för olika certifikat och behörigheter, vad man gör om en behörighet har gått ut till exempel.

·         AMC / GM

o        Betyder: Acceptable Means of Compliance / Guidance Material

o        Är fastställd

o        ED Decision 2011/016/R för Part-FCL

o        ED Decision 2011/015/R för Part-MED

o        AMC innehåller är möjliga sätt att uppfylla bindande regelkrav som finns i till exempel Part FCL) Man kan dock göra det på ett annat sätt, men måste då ansöka hos behörig myndighet - hos oss Transportstyrelsen - och få tillåtelse. Myndigheten meddelar därefter EASA.

o        GM är vägledande material som ges ut av EASA för att som just namnet antyder vägleda eller förklara vad som menas med ett bindande regelkrav.

·         AR / OR  -  Authority Requirements and Organisation Requirements

o        Ännu EJ fastställd

o        Förväntas vara fastställd den 8 Mars 2012

o        Styr EASAs krav på myndigheter och organisationer

o        Organisationer är i det här fallet allt från stora flygskolor eller eller uthyrningsfirmor till en liten flygskola på landet med en enda flygmaskin.

o        Finns nu att läsa som ”opinion”, ett utkast

RF/FTO blir ATO

Vi kommer att se ett par tydliga förändringar. Några bra, andra kanske mindre bra. Det allra mesta kommer dock att vara kvar precis enligt JAR-FCL. Ett exempel är kravet på 3 starter och landningar för att flyga med passagerare. En annan är att våra RF/FTO kommer att försvinna. I stället kommer alla skolor vara så kallade ”ATO” – Approved Training Organisations. Beroende på verksamhetens storlek kommer det att vara olika krav. GM/AMC som styr är inte fastställda ännu, så vi väntar på spänning vad som kommer ut här. För våra flygklubbar och skolor finns här allts anledning att hålla utkik. Planerat datum för publicering är 8 Mars

LAPL - Light Aircraft Pilot Licence - Certifikat för lätta flygplan

En av de bästa förändringarna är införandet av ett enklare Certifikat: LAPL som utläses Light Aircraft Pilot Licence. Det ger befogenhet att flyga flygplan med en MTOW på högst 2000kg och som tar max 3 passagerare, alltså 4 personer ombort totalt. Dessutom ska det räcka med att gå till en allmänläkare. När man tar själv certifikatet kan man dela upp utbildningen och på så sätt fördela kostnaderna. Branchen räknar med att vi därigenom kan få ett uppsving! Man kommer även att kunna få flyga ”EK” utan övervakning av Lärare om vissa förutsättningar är uppfyllda, även innan uppflygning. Dock måste man hålla sig inom landet och man får inte ta några passagerare. Det finns ett krav på att en flyglärare ska göra en individuell bedömning, innan ensamflygning får ske. Det kommer också att bli enklare då man inte kommer att behöva förlänga certifikathandlingen. Bra att även regelförenklingar kommer från EU!

Utgångna behörigheter

Här blir det en lättnad, framförallt vad gäller SE Piston Land. I dag måste en pilot som låtit sin Single Engine Piston (Land) låtit förfalla, fått betala dyrt med en uppflygning. Enligt de nya reglerna kommer det att krävas kompletterande utbildning vid en ATO och därefter en PC, om man låtit en behörighet förfalla. Det förfarandet gäller för i stort sett alla behörigheter.

Kontrollanter

Kontrollanterna kommer att ha sina kontrollantbehörigheter som vilken annan behörighet som helst. TS kan alltså skriva in den i Certifikatet. Vem som helst kommer även att kunna utbilda sig till fullständig kontrollant, så länge han/hon uppfyller kraven. Tidigare har ju Tranportstyrelsen kunnat besluta vem som blir kontrollant. När man sedan flyger upp så kommer kontrollanten att ta betalt direkt, till skillnad från i dag då kontrollanten är anställd hos myndigheten. Förhoppningsvis kan vi här se en sänkt kostnad för oss som flyger. I gengäld  har EASA lagt på mer administration för kontrollanterna. Nytt är också att man som sökande kan välja en EASA-kontrollant i vilket EU-land som helst. Det har i dag varit ett hinder i dagens JAR-system. Transportstyrelsen  har under de senaste åren haft en pragmatisk inställning som fungerat väl. Annorlunda har det varit med  Österrike som inte låtit utländska kontrollanter skriva i landets certifikat vid normal PC.

Flyglärare

Man kommer inte längre behöva ha ett CPL/ATPL för att få ta betalt vi flygskolning. Det bör underlätta för många klubbar ute i landet, där det kan vara svårt att hitta piloter med CPL för lärarjobbet.

Avslutning

Detta var en kort uppdatering på dagens läge. I grunden kommer certifikat och behörigheter som är giltiga i dag också att vara det i EASA systemet. Det kan mycket väl bli så att den här omställningen i praktiken blir mindre än den vi såg med JAR-FCL för drygt 10 år sen. Regelmässigt är det dock mycket som är organiserat annorlunda.

Vi kommer under våren att göra uppdateringar via internet och våra medlemsbrev när vi har mer information att gå ut med. Vi har bjudit in Transportstyrelsen till vårt årsmöte för att informera. Vi hoppas att få en bra uppdatering med den senaste informationen.

AOPA-S / Martin Antvik


20120130

Införandet av Part FCL skjuts upp till 2013

Enligt senaste informationen från Transportstyrelsen (TS) så skjuter de på införandet av de nya Certifikatreglerna i upp till ett år. Det som gäller nu är att vi fortsätter enligt dagens regelverk tills vidare, dock längst till och med 7 april 2013.

Bakgrund:

Orsaken till förseningen är att de nya reglerna gång på gång försenats i hanteringen hos EASA, inklusive remissrundor som förlängts och försenats. Först i november publicerades de första delarna av det nya regelverket.

Från början var det tänkt att reglerna skulle träda i kraft nu den 8 April 2012. De nationella myndigheterna i Europa begärde förlängd tid för införandet på grund av att tiden för att administrera införandet av de nya reglerna var på tok för kort. De flesta länderna begärde 12 månader men Sverige begärde 24 månaders förlängning. En eloge till Norrköping! Nu jobbar kommissionen på frågan och vi kommer att få en förskjutning på 12 månader, det vill säga det som de flesta länder hade begärt. Nytt Datum är alltså 8 April 2013. Förhoppningsvis kan EASA också passa på att korrigera eventuella felaktigheter eller direkta orimligheter under året.


Infokampanj från Transportstyrelsen

AOPA har varit i kontakt med Transportstyrelsen, och vi har där tryckt på vårt önskemål att man går ut och informerar. Vi fick i förra veckan reda på att Transportstyrelsen under året kommer att gå ut med en informationskampanj om de nya reglerna. Bra!

Alltså:

Vi kan lugnt flyga vidare en säsong till. AOPA följer utvecklingen och återkommer med information i nästa nummer av Flyghorisont. Hemsidan uppdateras regelbundet.

Har du vidare frågor, kontakta gärna undertecknad på

Martin.antvik ”at” aopa.se

Läs mer i Frågor & svar


20111230

Certifikatregler

EASA har för ett par veckor sedan publicerat de nya certifikatreglerna som träder i kraft den 8 april 2012. Vi har ännu inte hunnit analysera allt, men här kommer en kort information. Transportstyrelsen och även vi som flyger måste snabbt sätta sig in i och börja tillämpa nya regler. Vi piloter, flygskolor med mera har också en helt ny regelvärld att vänta. AOPA i Europa har gjort en stor insats när det gäller att ge EASA input vi skapandet av dessa regler. Många konstigheter har trots tidvis kraftiga protester tagit sig igenom så bli inte överraskad när mer info om reglerna kommer ut.

Från AOPA-S kommer vi att analysera de nya reglerna och komplettera denna information. Vi kommer också i den mån det är möjligt, föra en dialog med myndigheten så att vi får så vettiga och kostnadseffektiva lösningar som möjligt. En hel del saker blir bättre, men vi måste också vara beredda på att många saker blir sämre. Vi kan i framtiden inte i samma omfattning påverka reglerna eftersom dessa till stor del tagits av EU-parlamentet. Vi räknar med att även uppenbara fel och små ändringar tar i storleksordningen två år.

Dessutom tycker vi bestämt att Transportstyrelsen och EASA har ett informationsansvar i denna fråga och vi kommer att trycka på myndigheten att vara noggranna med informationen till oss.

De nya reglerna - EU FCL har publicerats i Eus officiella regeltidning och finns tillgängliga på nätet enligt följande:

Svenska: klicka här >>   PDF-version: klicka här >>

Engelska: klicka här >>   PDF-version: klicka här >>

Operativa Regler/Driftbestämmelser

Slutskrivningen av operativa regler (EU – OPS) ligger i pipeline men det ser ut som att det kan ta några månader till, innan de publiceras. Vi kan trots det räkna med nya driftbestämmelser år 2012.

Frågor och Svar

Vi har fått ett antal frågor om de nya reglerna och har även bollat vidare dessa till Transportstyrelsen. Våra svar på frågorna finner du här nedan:

Vad gäller fram till den 8 April 2012?

Fram till den 8 april 2012 kommer alla certifikat-behörigheter, skoltillstånd med mera att handläggas enligt dagens föreskrifter. Alltså inga ändringar. I Normalfallet kommer också alla certifikat att fortsätta gälla även efter den 8 april. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att förlänga behörigheterna före den 8 april om datumen ligger i gräns-zonen.

Hur länge kan jag byta ut mitt nationella Certifikat till ett JAR-FCL certifikat?

Till och med den 7 April 2012.


Min IR är just nu ogiltig, men jag vill ha med mig den in i det nya systemet. Hur ska jag gå tillväga?

Efter den 8 April träder EASA’s nya krav in och det kan i värsta fall bli tal om uppflygning och nya teoriprov med mera om en behörighet inte är giltig den 8 April. Det kan till exempel gälla en IR, en single engine Piston Land eller Sjö. Vårt bestämda råd blir därför att försöka förnya – aktivera – en eventuell förfallen behörighet före den 8 April. Stäm av detaljerna med din flygskola eller Transportstyrelsen i tid.


Vad gäller om jag vill förnya en förfallen behörighet före den 8 April 2012?

Här gäller våra vanliga svenska föreskrifter: JAR-FCL och Transportstyrelsens kompletterande föreskrifter.

OBS! Har du haft Single Engine Piston och vill förnya(aktivera) den, behövs en Uppflygning (Skill Test) för en kontrollant.

Klass + IR-behörigheter kan man förnya genom en PC. Om din behörighet varit ogiltig i mer än 12 månader behöver du göra PC + kompletterande träning hos en flygskola. Stäm av med din flygskola i tid.


Måste man byta ut sitt nationella Certifikat senast den 31 december 2011?

Transportstyrelsen (TS) informerade oss certifikatinnehavare om att alla rekommenderades att byta ut sitt nationella cert senast den 31 december i år. På vår fråga till TS svarade man att orsaken inte var ett regelkrav utan enbart för att myndigheten internt skulle kunna administrera bytet av alla nationella certifikat. Enligt reglerna finns inget som hindrar ett byte efter nyår, så det är ingen brådska med att byta. Från och med den 8 April gäller dock EASA regler för utbyte av cert och vilka krav som då kommer att gälla har Transportstyrelsen ännu inte kunnat ange . Vi väntar med spänning på besked. Så fort vi har mer info kommer vi att informera. I värsta fall måste man kanske avlägga ett nytt teoriprov. I bästa fall är ett byte en enkel administrativ åtgärd.

Kan jag flyga mitt Veteranflygplan eller mitt X-klassade flygplan på mitt EASA-Cert efter den 8 april 2012?

Vi har frågat Transportstyrelsen i denna fråga och man har inget beslut i frågan. EASA kommer inte att reglera flygning med X-klassat, Veteranflygplan m.m. (EU-förordning 216/2008). Det är en övergripande förordning som man inte ändrar på i första taget. Här måste alltså TS i Norrköping ta ett beslut.

Som vi har förstått det anser Transportstyrelsen att det är orimligt att behöva att ett certifikat för sin PA-28 och ett annat för till exempel en X-klassad Glasair eller Veteranflygplan. Så vitt vi känner till är dock inget beslut taget men TS kan, om man vill, givetvis acceptera EASA-certifikat även för andra luftfartyg. Arbetet med att ta fram regler som medger detta, var i mitten av november ännu inte påbörjat.


Kan jag förlänga mina behörigheter(t ex Single Engine Piston Land) på ett EASA-Certifikat med enbart flygtimmar från mitt X-klassade flygplan eller Veteranflygplan?

TS har inte kunnat ge oss ett definitivt svar på denna fråga ännu. Ett problem kan uppstå när de som bara flyger X-klassat ska förnya sina EASA-certifikat – då EASA per definition inte reglerar flygning med X-klassat/Veteranflyg. Eftersom då EASA inte befattar sig med dessa flygplan eller flygtimmar är frågan hur man kommer att lösa det.

Vi kommer att informera och trycka på hos Transportstyrelsen att få fram en så enkel och bra lösning som möjligt för oss. Det skulle ge ett löjets skimmer över hela EASA-systemet om man nu helt plötsligt måste ha två cert; Ett för PA-28 och ett annat för till exempel en Lancair. Praktiskt skulle man kunna komma runt det hela genom att den som bara flyger X-klassat gör en PC på ett normal klassat flygplan – vid PC behöver man ju inga timmar. Detta innebär dock en extrakostnad och en komplikation som det inte finns flygsäkerhetsmässiga motiv att införa. Särskilt anmärkningsvärt för de flygplanstyper som finns i både X-och standardklassat utförande.

Vi kommer att följa utvecklingen i samarbete med våra systerorganisationer för att kunna ge er så bra info som möjligt under våren.

Till slut vill jag passa på att önska ett Gott Nytt År!

Martin Antvik Vice Ordf

AOPA-Sweden

Mobil: 070-7407069

martin.antvik@aopa.se


20110625

AOPA:s svar på remiss gällande avgifter

AOPA-Sweden har inlämnat sitt remissvar avseende Transportstyrelsens förslag om avgifter inom dess luftfartsområde.

AOPA-S trycker främst på att en genomgripande konsekvensutredning måste göras, eftersom detta förslag kommer att sänka ett flertal mindre företag och i slutändan även radikalt minska möjligheterna för allmänflyget.

Läs remissen i in helhet här >>


20110403

Avgiftshöjningar för allmänflyget att vänta

denFredagen 1/4 hade Transportstyrelsen ett seminarium angående ny finansieringsprincip för myndigheten.  18 representanter från allmänflyget fanns på plats. Förutom AOPA också KSAK, EAA, Flygsportförbundet, Segelflyget, SAS fk, Skellefteå flygklubb, THFK och andra. TS hade 17 (sjutton) funktionärer på plats inklusive GD Staffan Widlert och Luftfartsavdelningens chef Ingrid Cherfils. Simon Posluk höll i mötet.

Inga siffror presenterades men ordet ”höjning” användes flitigt. Myndighetsavgiften (9,50 per passagerare i linje & chartertrafiken) skall inte längre betala del av myndighetens kostnader samtidigt som staten skall finansiera regelhanteringen. Netto måste därför nu TSL dra in ytterligare 50,4 MSEK i avgifter. Alla myndighetens avgifter måste vara tranparanta, d.v.s. spegla kostnaderna. TSL:s slutsats är att små aktörer får radikala höjningar medan stora får sänkningar. TSL inser problemet med små aktörer, inklusive hela allmänflyget, men anser sig bara i viss utsträckning kunna ta hänsyn till konsekvenserna. Man anser bl.a. att vissa strukturkostnader motiveras av de stora aktörerna och därmed kan t.ex. allmänflyget inte behöva bära vissa av TSL:s kostnader. Nettoresultatet kommer ändå att bli avsevärda höjningar av allt från elevtillstånd och certifikat till luftvärdighet och operativa tillstånd.

På mötet framkom att slutliga beslut om när myndighetsavgiften skall tas bort inte är fattat av Regeringen ännu. Widlert vädrade misstanken att den kommer att finnas kvar och gå in i statskassan som en skatt. TSL är mycket oroade och effektiviseringstrycket är (äntligen) något konkret som ”hotar” deras hittills relativt bekväma modeller för kostnadsdistribution där TSL kunnat sätta ambitionsnivån, beslut om insatser och sedan låta oss som flyger betala notan. Detta har länge varit förödande för TSL:s effektivitetsutveckling. För allmänflyget är detta, på längre sikt, positivt men att plötsligt ändra på hela grunden för avgiftssystemet hotar att radikalt fördyra för små aktörer och därmed för allmänflyget. Under maj kommer de nya avgifterna att skickas på remiss och i augusti beslutar TSL:s styrelse om nästa års avgifter.

AOPA-S bevakade genom Torgny Bramberg

 Läs AOPA:s brev till Infrastrukturministern >>


20110324

Är det mobbning som TS bedriver?

Till oss på AOPA kommer det med jämna mellanrum vittnesmål från medlemmar som råkat ut för Transportstyrelsens godtyckliga tolkning av regelverket. Systemet med CAMO har inte gjort saken bättre. Följande historia är ett exempel på hur det kan gå till.

Bakgrund:

1.    I sept. -10 besiktigades maskinen (camo) och fick ett godkännande giltigt till sept. -11.

2.    I februari har aktuell verkstad reviderats av representant för TS, varvid anmärkningar gjorts ledande till att tillstånd tills vidare drogs in för verkstaden.

3.    I förra veckan meddelades via telefon till flygklubben från TS att det råder omedelbart flygförbud på flygplanet p.g.a. brister hos serviceverkstaden.

4.    I början av denna vecka fick aktuell klubb ett besök av representanten från TS, som tittade på maskinen och formellt groundade densamma med hänvisning till att…

a.  Skyltar i flygplanet (av representanten) anses slitna.

b.  Ett av befintliga säkerhetsbälten (av representanten) anses slitet.

c.  En hel del dokumentation för flygplanet skall genomgås av TS. Man tog bl.a. med sig en av flygplanets esedagböcker.

5.   Maskinen är nu groundad i väntan på att dessa punkter åtgärdas samt att TS gått igenom och returnerat handlingarna.

Allt detta trots att flygplanet godkänts av vid besiktningstillfället av en av TS vid besiktningstillfället godkänd verkstad (Camo) och då meddelats luftvärdighet t.o.m. sept. -11.

Ni som råkat ut för liknande hantering av TS, berätta den för oss.

  >>Kontakta AOPA20110206

Transportstyrelsens avgifter måste sänkas

AOPA har reagerat kraftigt på de senaste höjningarna av avgifter från Transportstyrelsen. AOPA:s styrelse strävar efter att göra sådant som våra medlemmar efterfrågar. Ett stort sådant område är Avgifter från Transportstyrelsen. Vi har gjort en relativt omfattande faktainsamling. Vi har tittat på utvecklingen under de senaste tio åren, plus en bred internationell jämförelse av myndighetsavgifter för certifikat. Just myndighetsavgifter för certifikat orsakade 2003-2005 en dramatisk nedgång i antalet giltiga PPL (Private Pilots License). Då höjdes bl.a. årsavgiften med 142% på två år. Tack vare en larmrapport till Regeringen från AOPA halverades avgiften i juli 2007. En tråkig men viktig slutsats från erfarenheten 2003 – 2008 var att en chockhöjning av årsavgiften resulterade i att antalet giltiga certifikat minskade med drygt 20%. Trots sänkningen av avgifterna 2007 har tappet inte återhämtats. Det verkar som om storleken på höjningen fick många PPL- men även ATPL-piloter att besluta sig för att släppa certet. Nyrekryteringen och avgångar har läge varit ganska konstant och de många som slutade på grund av chockhöjningen har inte ersatts av ökad nyrekrytering.  Se grafik

AOPAs analys har i brev sänts till Regeringen med krav på mer radikala åtgärder för att, inte bara stoppa utan faktiskt reversera Transportstyrelsens avgiftsnivåer.  

I en grafisk jämförelse, som finns med i brevet, blir problemet väldigt tydligt.

Läs AOPA:s brev till Regeringen här >>


AOPA diskuterar avgifter med TS

På AOPAs styrelsemöte i december hade Transportstyrelsens Simon Posluk inbjudits för att diskutera den ständigt ökande kostnaden från myndigheten. Inte minst ville styrelsen informera sig om den kommande förändringen av Transportstyrelsens (TS) finansiering.

Detta är på gång

TS är inne i en process där alla trafikslag skall övergå till den finansieringsprincip som sedan länge gällt inom Luftfarten: Myndighetens kostnader betalas av brukarna genom avgifter.

Inom luftfarten har, utöver direkta avgifter, en väsentlig del av kostnaderna betalts av en passageraravgift som linje-, och charterflyget tar ut av sina passagerare. Denna avgift har kallats Myndighetsavgift.

Transportstyrelsen Luftfartsavdelning (TSL) har, utöver Myndighetsavgiften, också finansierats av specifika avgifter (driftstillstånd, certifikat, luftvärdighetsbevis etc.). Systemet har nu kommit att ifrågasättas på tre olika grunder.

  1. En avgift skall vara relaterad till en viss tjänst. En generell avgift på alla passagerare är egentligen inte en avgift utan en skatt. Detta är lagstiftningsmässigt och på andra sätt ett problem som kräver åtgärd.
  2. I en rättsstat är det en viktig princip att själva lagstiftningsprocessen skall finansieras av skatter. Därför bör TSL:s arbete med att ta fram regler och bestämmelser finansieras av skatter och inte som nu – delvis av avgifter. Tillsyn, registerhållning och ärendehantering kommer dock också i framtiden att finansieras av avgifter.
  3. Som system är det osunt att, som nu är fallet, TSL kan besluta om vad och hur man ”reglerar” och sedan helt enkelt fördela ut sina organisationskostnader på de som träffas av regleringen. Systemet innebär att TSL saknar kostnadshämmande mekanismer. Brukarna kan protestera men i slutändan har TSL internt kunnat besluta om vilken budget som helst utan att kostnaden kunnat ifrågasättas på allvar (med rättsstöd) av någon.

Nu skall därför finansieringen ändras så att;

A.  Myndighetens regelgivning och vissa andra funktioner skall
     finansieras av skattemedel.

B.  Myndighetsavgiften tas bort och den intäkt som TSL då förlorar
     skall tas ut genom avgiftssystemet.

C.  Alla avgifter betalas till statskassan och anslaget till TS
     beslutas inom ramen för statens budget.

Om B fullt ut genomförs kommer alla avgifter att höjas mycket kraftigt. I många fall, och baserade på TSL:s interna kostnadskalkyler, kommer avgifterna att mångdubblas. För operativa tillstånd nära tiodubblas. Konsekvenserna skulle bli dramatiska för hela allmänflyget och för små företag. TSL har därför fått Regeringens godkännande att senarelägga införandet av denna nya finansieringsmodell för Luftfarten. För 2011 görs inga ändringar av avgifterna. Det nya avgiftssystemet skall vara infört 2014.

De avgiftshöjningar som blir följden av de ändrade principerna i en oförändrad modell för kostnadsfördelning skulle med säkerhet få långtgående konsekvenser. TSL skulle ”förlora Kunder” att fördela kostnader på och därmed än högre avgifter i en ond spiral. Erfarenheten från den nästan tredubblade avgiften på certifikat (PPL) som gjordes 2003 till 2005 utgör ett belysande exempel. Då försvann nära 20% av alla PPL cert. Avgiftssänkningen 2007 ner till ”bara” fördubblade avgifter har inte medfört någon återhämtning. Kostnadschocker får uppenbarligen många, även företag, att sluta. Samtidigt försvåras nyrekryteringen. Högre kostnader ger permanent färre piloter, mekaniker, läkare och färre flygtimmar.

TSL studerar nu hur de förändrade principerna för myndighetens finansiering kan göras utan att orsaka de förödande konsekvenser som skulle bli följden om nuvarande modell för kostnadsfördelning används. AOPA kommer att inbjudas till dialog i frågan i februari 2011.

AOPA har hos Luftfartsstyrelsen, ofta i ett högt tonläge, protesterat mot ständigt ökande avgifter för allmänflyget. Enbart myndighetens avgift för PPL cert har från 2001 till i dag ökat med i snitt 16% per år. AOPA anser att TSL nu kommit till vägs ände redan innan Regeringens beslut om ändrad finansiering. Nu krävs radikala grepp både vad gäller inriktning och omfattning av regleringen i kombination med dramatiska effektiviseringar inom organisationen.Framgång i AOPAs arbete för en bättre fungerande CAMO-verksamhet!

Vid ett möte nyligen med representanter för Transportstyrelsens luftvärdighetsenhet framkom att myndigheten modifierat sin inställning angående vad som utgör obligatoriskt underhåll.

Som många känner till har den hittills gällande tolkningen av
EASA pt. M varit att "Allt är obligatoriskt" om det är skrivet någonstans i någon publikation från en eller annan tillverkare.

Även rekommendationer, hur det nu var möjligt.

Det har medfört att vissa flygplanägare blivit tvungna att låta tekniker ex. vis smörja dörrlisten på sin Piper var 30-dag, eftersom tillverkaren rekommenderar det.

Cessnaägare måste byta felfria omkopplare och axelremmar med vissa intervall, till stora kostnader.

Det finns fler exempel, men detta får räcka för att visa hur orimliga följder en sådan tolkning får.

Det som nu gäller, och som TS lovat ska komma ut som ett MFL inom kort, är att alla instruktioner från typcertifikatinnehavaren som innebär en återkommande åtgärd ska beaktas och inarbetas i underhållsprogrammet. Vad innebär då detta?

För det första innebär det att 50- och 100- (200-) timmarslistorna i Aircraft Maintenance Manual (AMM) inte har högre dignitet än innehållet i en Service Bulletin, Service Instruction eller Service Letter. (SB, SI och SL). Det innbär också att inget av det som återfinns i dessa publikationer måste nödvändigtvis utföras och i synnerhet inte med det intervall som är angivet.

Detta överraskande faktum är en följd av att EASA endast betraktar Airworthiness Limitation Items (ALI) och Airworthiness Directives (AD) som verkligt obligatoriska. AD vet alla vad det är, och att följa dem innebär inget nytt. ALI kan finnas för nyare maskiner, de återfinns i så fall i typcertifikatet (TC). Dessa måste också följas.

Det finns alltså ingen myndighetslista på vad som måste utföras vid varje Annual för att behålla luftvärdigheten likt FAAs FAR 43

Appendix D. Allt därutöver förutom AD och ALI är frivilligt för en amerikansk privatflygare, inkluderat gångtider för motor och propeller eftersom dessa återfinns i ett Service Letter som rekommendationer.

Som en parentes kan nämnas att EASA är i färd med att ge ut egna TC för EASA-flygplan. Det kan vara en god ide att gå in på "Product Certification" på EASAs sajt då och då för att se om ett sådant blivit utgivet för just min maskin.

Ett EASA-TC gäller i stället för det ursprungliga validerade FAA-TC.

I ett EASA TC kan AMM vara angivet som Service Information, men det innebär inte att innehållet i denna AMM är på något sätt mer obligatoriskt än något annat som utgivits.

Denna nya tolkning medför en del nya problem, dock.

Många tillverkare har under åren givit ut kanske 1000-1500 SB, SL och SI. Att vaska fram de som gäller för mitt flygplan, motor och propeller är ingen enkel sak. Hur man ska redovisa för myndigheten att man valt ut rätt SB, SL och SI i denna mängd är heller inte klart.

Dock, när det väl är gjort kan man antingen själv som flygplanägare, eller med hjälp av sin CAMO ändra intervallet alla återkommande åtgärder, från att smörja gummilister till att byta kanske felfria säkerhetsbälten vart 10-år. Kom ihåg att 50-100- 200- timmars listorna inte är heligare än något annat.

Det man måste kunna prestera är en övertygande motivering. Driftserfarenhet är svårslaget, och en hel del åtgärder borde kunna klassas som "Vid behov".

Vi ska komma ihåg att amerikanska tillverkare är utsatta för ett stort tryck i form av stämningar på stora skadestånd efter varje olycka.

Tillverkaren har, om han givit ut en ex. vis Service Bulletin där något ska bytas med ett visst intervall ett bättre utgångsläge i en tvist i de fall flygplanägaren inte följt rekommendationen. Därför ger gärna amerikanska tillverkare ut sådana instruktioner, även om underlaget i form av störningar kanske inte är överväldigande.

 

Både FAA och EASA bevakar utgivna SB, SL och SI och ger i de fall det verkligen handlar om en flygsäkerhetsrisk ut en AD vilket gör åtgärden obligatorisk för alla. Med detta som bakgrund bör alla flygplanägare se över sitt underhållsprogram och föreslå ändrade intervall där han eller hon tycker det är befogat och där det kan motiveras. Att smörja dörrlisten kan för en VFR-maskin knappast vara en viktigare åtgärd än vad det är på bilen. På sommaren är det helt onödigt, och om man kan öppna dörren utifrån på vintern kan man säkert göra det inifrån också när man flugit med uppvärmd kabin. Hur många har blivit innestängda i sin bil pga att dörrlisten frusit medan man kört?

Tryckkabin, nödutgångar, det är en helt annan sak.

Vi får hoppas att detta nya synsätt från TS i någon mån kan skapa ett förtroende bland flygplanägare för CAMO-institutionen.

Många har fått se sina kostnader mångdubblas jämfört med tidigare, och någon flygsäkerhetsvinst har inte gått att upptäcka.

Det vanliga sunda förnuftet och erfarenheten hos våra duktiga tekniker har EASA och TS ersatt med luddiga bestämmelser och underliga tolkningar.

Vi hoppas och tror att TS när de ska godkänna variationer i underhållsintervall inre är onödigt stränga eller ställer orimliga krav på dokumentation.

Det är viktigt för marknadens överlevnad att kostnaden fortsatt luftvärdighet kommer ner åtminstone i närheten av vad den var före 2008.


Avgifter till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen (TS) har på uppdrag av Näringsdepartementet gjort en redovisning av Avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet. Näringsdepartementet har sänt den 242-sidiga redovisningen till bland annat AOPA som är remissinstans.

Redovisningen ger en definition av principerna för hur olika avgifter sätts och täcker alla trafikslag. TS:s kostnader skall i princip betalas av respektive trafikslag. Inom luftfarten har detta, i stort sett, varit fallet i många år och för 2011 blir det inga större förändringar av avgifterna. Avgifterna har dock skenat under det senaste decenniet. Redovisningen berör tyvärr inte alls kostnadsnivån – bara principer för prissättning av myndighetens ”tjänster”.

Redovisningen ger ändå AOPA anledning att ta upp, nu åsidosatta, men helt avgörande principer för avgifter inom flyget. Det gäller framför allt effektiviteten inom myndigheten men också hänsynen till vilka effekter avgifterna får på – särskilt allmänflyget. AOPAs svar tar därför särskilt upp följande frågor

- Om TS efter eget gottfinnande ges fria händer att fördela sina kostnader finns det inga incentiv för myndigheten att hålla nere kostnaderna. AOPA uppmanar Regeringen att behandla denna aspekt i ett tillägg till redovisningen.

- TS aviserar en ”flexibilitet” när det gäller avgifter som AOPA välkomnar. Konsekvenserna av avgifterna måste beaktas i betydligt större omfattning än i dag. Höga fasta avgifter påverkar små aktörer med litet underlag. Detta gäller generellt i glesbygd. Om en mekaniker tvingas stänga p.g.a. avgifter kan det vara dödsstöten för den lokala flygklubben och som en konsekvens därav kanske, i praktiken stängning av ett flygfält.


- Konsekvensbeskrivningen saknar helt kommentarer vad gäller konsekvenser för oss som betalar avgifterna. Konsekvensbeskrivningar från TSL måste generellt förbättras.

Avgifter på linje/charterflyg läggs på passagerarna och påverkar bara marginellt kostnadsbilden och resevolymerna. Privat/affärsflyget är en väsenskild verksamhet inom flyget. Vi betalar själva och vår ”cost/benefit”-kalkyl påverkas direkt av avgifterna. Avgifternas utveckling de senaste åren har varit förödande för flygtidsuttaget inom allmänflyget. AOPA ser två möjligheter i denna eländiga kostnadsspiral:

1. Från om med 2012 kommer vi att kunna ha cert hos billigaste myndighet inom EU. Om TS inte ger rimliga villkor blir situationen ohållbar för hela myndigheten

2. Med den dramatiska effekt som nuvarande kostnadsspiral medför när det gäller flygtid och certifikat kanske även styrande politiker inser att vi kommit till vägs ände vad gäller avgifter.

Stockholm i oktober 2010

Torgny Bramberg

Läs AOPA:S svar till regeringen

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden